ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനകളും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ  പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, വെറുതെ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിപ്പോയാൽ പല പ്രശനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണമായി ബൈബിളില്‍…

റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തില്‍ വിജയിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അതേ സമയത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കാലത്തും വിജയിച്ചില്ല. രണ്ടിടത്തും ബഹുസ്വര സമൂഹങ്ങളും ബഹുദൈവാരാധനയുമാണ്‌…

70 Weeks of Daniel

Message from . February 12, 2014. Category: Eschatology